OPIM Blog

Rovnost: Svět si připomíná lidská práva

OPIM blog
Tento pátek uběhlo 73 let od přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN. Na počest tohoto okamžiku si každý rok připomínáme 10. prosince Den lidských práv. Tématem letošní oslavy je rovnost. Česká republika má výčet lidských práv zákoně ukotven přímo v ústavě.

„Kde koneckonců začínají lidská práva? Na malých místech, v blízkosti domova - tak blízko a tak malých, že se nedají vidět na žádné mapě světa. Jsou to světy jednotlivých lidí, sousedství, ve kterých žije, školy, které navštěvuje, továrny, farmy či kanceláře, kde pracuje. Na takových místech každý, muž, žena a dítě usiluje o rovnou spravedlnost, rovné příležitosti, důstojnost pro všechny bez diskriminace. Pokud na těchto místech tyto práva nic neznamenají, tak mají malou šanci něco znamenat kdekoliv,“ řekla Eleanor Roosevelt.

Eleanor Roosevelt s Všeobecnou deklarací lidských práv

Tato žena nebyla jen manželkou amerického prezidenta Franklina Delana Roosevelta, ale také bojovnicí za lidská práva a feministkou. Dva roky vedla osmičlenný výbor, který připravoval Deklaraci.

Tu přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1948, pro hlasovaly velmi odlišné státy (např. USA, Turecko, Sýrie či Barma), zdrželo se jich pouhých osm (mimo jiné i Československo). O celosvětovém významu Deklarace svědčí i její zápis do Guinessovy knihy rekordů jako nejvíce přeložený dokument (v době zápisu, v roce 2009, to bylo 370 jazyků a dialektů).

Deklarace je nezávazný dokument, jehož součástí je třicet článků upravující nejzákladnější lidská práva jako to, že se lidé rodí svobodní a rovní či že každý má právo na všechna práva a svobody bez ohledu na rasu, barvu, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiného smýšlení, národnostní nebo sociální původ, majetek, rod nebo jiného postavení. Součástí jsou i články upravující politická, ekonomická, sociální práva například i právo na odpočinek či na účast na kulturním životě.

Jedním z článků je právo na bezplatné základní vzdělání. Na světě je dnes téměř 60 milionů dětí, které nemohou chodit do základních škol kvůli chudobě, válečným konfliktům, nedostatku peněz na pomůcky nebo dětské práci. Podle UNICEF je nejhorší situace v subsaharské Africe, kde je právo na vzdělání odepřené každému čtvrtému dítěti. 

V novém tisíciletí OSN připravilo ilustrovanou Deklaraci, kde upozorňuje, že dokument zůstává významný dnes stejně jako v době svého přijetí.


Pandemie covid-19

Už dva roky se svět potýká s pandemií covid-19 a dodržování lidských práv s tím úzce souvisí.  Dle generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese virus ohrožuje zdraví těch nejzranitelnějších a jeho sociální a ekonomické dopady dopadají nejvíce na ty, co jsou nejméně schopni se mu bránit.

Přestože pandemie je tragédií, má být pro lidstvo příležitostí utvořit rovnoprávnější a spravedlivější svět, napsal Guterres.

„Síla Všeobecné deklarace lidských práv spočívá v síle myšlenek měnit svět,“ uvedl Zeid Ra’ad Al Hussein, vysoký komisař OSN pro lidská práva.