OPIM Blog

Jak napravit "únavu z diverzity"? | How to fix “diversity fatique”?

OPIM blog
Řízení diverzity, rovnosti a inkluze (DEI) ve vaší společnosti někdy může být pěkně frustrujícím úsilím. DEI je trvalá iniciativa, kterou musí žít celá vaše společnost. A tak může být místy i únavná. Únava z diverzity zahrnuje pocity vyčerpání, izolace, frustrace nebo skepse v souvislosti s prosazováním rozmanitějších, inkluzivnějších a spravedlivějších pracovních prostředí.
Může se projevovat různými způsoby, ale mezi běžné "příznaky" patří
 • nedostatečná účast a nadšení zaměstnanců pro iniciativy DEI,
 • rozčarování z malého pokroku v této oblasti
 • nebo dokonce i odrazování od prosazovaných iniciativ.
A co ji způsobuje?
 • Důvodem může být nedostatek času a zdrojů potřebných k řešení aktuálních problémů DEI a k vývoji řešení.
 • Dalším zdrojem je frustrace pomalým pokrokem.
 • Mohou za ni také obtíže s dodržováním dlouhodobých závazků ve prospěch dosažení krátkodobých úkolů.
 • Častou příčinou je i obecný nedostatek zájmu nebo motivace zaměstnanců a zaměstnankyň k účasti na DEI iniciativách.

Pokud je únava z diverzity pro týmy HR nebo DEI stále větší výzvou, co můžete udělat pro její překonání?

Existují neúnavní zastánci a zastánkyně DEI, kteří/ré neustále prosazují změny, často s omezenými zdroji a proti obrovské firemní setrvačnosti. Tito zastánci /kyně jsou skutečně vyčerpaní, často uprostřed izolovaného boje. Obvykle však existuje mnohem silnější skupina pasivních pozorovatelů/lek nebo dokonce odpůrců/kyň a pochybovačů/ček, které nelze ignorovat. Je třeba s nimi pracovat. Chcete-li napravit únavu z diverzity, musíte nejprve pochopit své zaměstnance a zaměstnankyně, znát jejich postoje a reagovat na jejich potřeby, pochybnosti, obavy nebo dokonce i strach!
Existují 4 typy zaměstnanců:

 • Příznivci a příznivkyně DEI (ti, kteří jednoznačně stojí za DEI)

 • Odpůrci a odpůrkyně DEI (ti, kteří DEI nevěří, jsou podráždění nebo pesimističtí)

 • Pochybovači a pochybovačky DEI (ti, kteří si nejsou jisti, co to pro ně a společnost vlastně znamená)

 • Pozorovatelé a pozorovatelky DEI (ti, kteří mlčí a nejsou ochotni sdílet své názory)

Vážně jsme si hráli, abychom našli odpovědi

Jak se vypořádat s pochybovači/kami nebo dokonce odpůrci/kyněmi DEI? Jak udělat z pasivních pozorovatelů a pozorovatelek příznivce/kyně? Na tyto výzvy jsme se zaměřili na nedávném workshopu D&I Shapers Breakfast Blend: DEI Trends and Insights, který jsme pořádali společně s členskou organizací D&I Shapers, Ataccamou. Abychom všechny účastníky a účastnice zapojili do diskuse, využili jsme metodu LEGO© Serious Play©, kterou facilitovala Katarína Kabáthová, expertka na mezikulturní vztahy, konzultantka v oblasti leadershipu, LEGO© Serious Play© facilitátorka a také autorka a lektorka naší DEI Akademie, kterou vám už brzy představíme! Vedení workshopu se zhostila za podpory Jany Tikalové, zakladatelky a generální ředitelky OPIM.

Co tedy zažívají naši DEI Shapers?

Z rychlého průzkumu jsme zjistili, že se ve svých firmách setkávají především se zaměstnanci a zaměstnankyněmi, kteří/ré jsou pochybovači/čky (56 %) nebo pozorovateli/ky (34 %).

A jaké jsou výsledky naší seriózní hry? Co může pomoci napravit únavu z rozmanitosti?

 • Neodsuzujte své oponenty a oponentky. Poskytněte jim data, fakta a komplexní, vyvážené informace. Jasně komunikujte výhody diverzity.

 • Pozorně naslouchejte svým pochybovačům a pochybovačkám. Respektujte jejich názory a přemýšlejte o nich, možná i o jejich strachu. Poskytněte jim jasné údaje.

 • Mluvte s pozorovateli/kami. Potřebují více informací a času. Zapojte je do dialogu. Zjistěte jejich postoje, pocity a potřeby. Vysvětlujte a odpovídejte na jejich otázky.

 • Udržujte aktivitu svých příznivců a příznivkyň jejich zapojením a spoluúčastí. Poskytněte jim prostor, ale nedovolte, aby se z nich stali aktivisté/ky!
Abychom naše týmy vyléčili z únavy z diverzity, musíme se obecně zaměřit na dialog a propojování lidí. Především ale… více aktivních příznivců a příznivkyň nezískáme, pokud nebude myšlenka rozmanitosti upřímně podpořena silným a přesvědčivým vedením.

Driving diversity, equity, and inclusion in your organization can feel like an overwhelming and sometimes frustrating effort. ‘Diversity fatigue’ encompasses the feelings of exhaustion, isolation, frustration or skepticism around driving more diverse, inclusive, and equitable workplaces.
Common ‘symptoms’ include
 • a lack of participation in and enthusiasm from employees for DEI initiatives,
 • general disillusionment towards the progress of DEI,
 • and discouragement of DEI initiatives.
Diversity fatigue can be associated with things like:
 • A lack of the time and resources needed to address current DEI challenges,
 • Discouragement from upper management or senior teams who feel frustrated by slow progress.
 • Difficulty sticking to long-term commitments in favor of achieving short-term, task-based DEI efforts.
 • A general lack of interest or motivation from employees to participate in DEI initiatives.

If diversity fatigue is an increasingly growing challenge for HR or DEI teams, what can you do to overcome it?

There are tireless DEI advocates continuously pushing for change often with limited resources and against tremendous institutional inertia. These champions are genuinely exhausted, seeking meaningful support and understanding amidst an often isolating battle. But usually, there is a much stronger group of passive observers or even opponents and doubters you need to face and work with. To fix the diversity fatique, you need to understand your employees, know their attitude and address their needs, doubts or even fears!
There are 4 types of employees:

 • DEI Supporters: those who clearly stand behind the DEI

 • DEI Opponents: those who don’t believe DEI, are irritated or pessimistic

 • DEI Doubters: those who are not sure what it actually means for them and company

 • DEI Observers: those who are silent and not willing to share their opinions

We seriouly played to find the answers

How to deal with DEI doubters or even opponents? How to turn DEI rather passive observers into supporters? We focused on those challenges at the recent D&I Shapers Breakfast Workshop: DEI Trends and Insights, hosted by our D&I Shapers member, Ataccama. To bring all participants into the discussion, we were using LEGO© Serious Play© facilitated by Katarína Kabáth, Cross Culture Expert, Leadership Consultant, LEGO© Serious Play© Facilitotar and also an author and lecturer of our DEI Academy, which we will soon introduce, supported by Jana Tikalová, Founder & CEO OPIM.

Co tedy zažívají naši DEI Shapers?

In their companies, they mainly encounter employees who are Doubters (56 %) or Observers (34 %).

And what are the outcomes of our serious play? What can help to fix the diversity fatigue?

 • Do not judge your opponents. Provide them with data, facts and complex, balanced information. Communicate clearly benefits of diversity.

 • Listen carefully to your doubters. Respect and think of their opinions, perhaps a fear too. Provide them with clear data.

 • Talk to observers. They need more information and time. Engage them in a dialogue. Find out their attitude, feelings and needs. Explain and answer their questions.

 • Keep your supporters active by their engagement and ownership. Provide them space but don't let them become activists!
To cure our Teams from diversity fatique, we generally need to focus on a dialogue and connecting people. And above all, we will not get more active supporters unless the idea of diversity is sincerely backed by strong, compelling leadership.