OPIM Blog

Dopad férovosti na organizace | Impact of Equity on Organizations

OPIM blog
Mnoho organizací zahájilo nebo posílilo své iniciativy DEI, aby podpořily inkluzivnější a respektující kulturu, řešily systémové překážky a předsudky a podporovaly rovnost a férovost ve svých politikách a postupech. Přinášíme Vám několik dobrých příkladů těchto iniciativ, které zazněly na konferenci DEI Forum 2023.
Jedním z dobrých příkladů je Thermo Fisher Scientific, biotechnologická společnost s většinou mužských zaměstnanců.
"V našem podnikání jsme zcela závislí na inovacích. Pokud neinovujete, jste mimo trh. Vycházeli jsme tedy z toho, že k vytváření našich hodnot nutně potřebujeme více různorodých mozků, protože inkluze mění dynamiku, vytváří kreativnější prostředí. Potřebujete kulatý stůl, potřebujete všechny hlasy a různé perspektivy. A k tomu je potřeba, aby se každý člověk u kulatého stolu cítil vítaný, aby se cítil rovnocenný," sdílí Petr Střelec, Site lead a Sr. Director R&D ve společnosti Thermo Fisher Scientific.
Často však takové snahy firem a organizací mohou zůstat performativní. Absence přímé vazby na hlavní činnost je činí zranitelnými vůči škrtům, jakmile dojde k poklesu tlaku nebo ke zpřísnění ekonomického prostředí.
"DEI není pouhým doplňkem, ale ve skutečnosti něčím, co by mělo být zakotveno v naší kultuře, abychom podpořili to, s čím se snažíme uspět jako firma," potvrzuje Kasper Jelsbech, hlavní konzultant a partner společnosti Living Institute Denmark.

Měření dopadu

Jednou z výzev, kterým iniciativy DEI čelí, je obtížné měření jejich dopadu na výkonnost organizace.
"Co se nezměří, to se nestane. Všichni to zažíváme konkrétně, pokud mluvíme pouze o tématech, je to stále plastické. A co je plastické, to se nespojí s vedením. Takže měřte diverzitu a inkluzi, nastavte KPI, ukazujte to v dashboardech a myslím, že krok za krokem uvidíte rozdíl," potvrzuje Renata Mrázová, Group Chief People Officer Skupiny FNZ.
"Opravdu pomáhá, když je D&I rozhodnutí založené na datech. Společnosti Google se za posledních 10 let podařilo provést výraznou změnu hlavně proto, že se stala vážným tématem pro generálního ředitele a celé představenstvo. Za druhé, i když nemáme kvóty, máme spravedlivý přístup k náboru, přijímání zaměstnanců a k povýšení. Máme dokonce příklady povyšování žen během mateřské dovolené. A konečně je velmi důležité, aby se ženy účastnily diskuse, když navrhujeme produkt nebo službu, když mluvíme o inovacích, protože ženy přicházejí s různými pohledy," dodává Tania le Moigne, Managing Director společnosti Google.

Data vás posouvají vpřed

Existuje řada důkazů, že DEI může přinést výhody, jako je udržení zaměstnanců, rychlost rozhodování, inovace, kreativita, spokojenost zákazníků a zapojení zaměstnanců.
"Jak bylo změřeno a prokázáno mnoha studiemi, zapojení zaměstnanců má mnoho kladů v podobě zvýšení pracovního výkonu, snížení míry fluktuace a nemocnosti. Díky inkluzi můžeme také odstranit nedostatek talentů," vyjmenovává Mike Köppe, Key Client Liaison Manager CEE ve společnosti Eye-Able®.
Nicméně tyto výsledky je často obtížné kvantifikovat a přiřadit ke konkrétním opatřením DEI. To může omezovat ochotu některých organizací investovat do DEI, zejména v době rozpočtových omezení nebo konkurenčních priorit. Odborníci a zastánci DEI proto potřebují vytvořit jasné a konzistentní metriky a ukazatele, které mohou prokázat hodnotu a účinnost úsilí v oblasti DEI.
"Společnosti, které jsou úspěšné, obvykle provádějí každoroční průzkumy inkluze. To vám poskytne čísla, data, na jejichž základě se můžete posunout dál," navrhuje Kasper Jelsbech, hlavní konzultant a partner dánské společnosti Living Institute.

Many organizations have launched or strengthened their DEI initiatives to foster a more inclusive and respectful culture, address systemic barriers and biases, and promote equity and representation in their policies and practices. Here are some good examples of these initiatives that were presented at the DEI Forum 2023 conference.
Thermo Fisher Scientific, a biotechnology company with a majority of male employees, is one of the good examples.
„In our business, we are totally dependent on innovation. If you don't innovate, you're out of market. So we started from the point that we badly need more diverse brains to create our value because inclusion changes the dynamics, it creates more creative environment. You need a round table, you need all the voices and different perspectives. And in order to do that, every person around the round table needs to feel welcome, needs to feel equal,“ shares Petr Střelec, Site lead and Sr. Director R&D at Thermo Fisher Scientific.
Often, however, such efforts of companies and organizations may remain performative. The lack of a direct tie to the core business makes them vulnerable to cuts as soon as the pressure is off or the economic environment becomes tougher.
DEI is not just an add-on, but actually something that should be embedded in our culture to support what we are trying to succeed with as a business,“ confirms Kasper Jelsbech, Chief Consultant and Partner at Living Institute Denmark.

Measuring the Impact

One of the challenges that DEI initiatives face is the difficulty of measuring their impact on organizational performance.
“What does not get measured, does not happen. We all experience that specifically if we talk about only topics, it's still plastic. And whatever is plastic, it does not connect with the leadership. So measure diversity and inclusion, set KPIs, show it in the dashboards, and I think you will see step by step the difference,” confirms Renata Mrázová, Group Chief People Officer at FNZ Group.
„It really helps when D&I is a data-driven decision. Google did well to make significant change over the last 10 years mainly because it became a serious topic for CEO and the whole board. Secondly, eventhough we do not have quotas, we have a fair approach to recruitment, hiring and promotins. We even have examples of promoting women during maternity. Finally, it's very important that women are part of the discussion when we design product or service, when we talk about innovation, because women come with different perspectives,“ adds Tania le Moigne, Managing Director at Google.

Data Moves You Forward

There is ample evidence that DEI can bring benefits such as retention, speed of decision making, innovation, creativity, customer satisfaction and employee engagement.
„As measured and proved by many studies, employees inclusion has a lot of upsides in job performance increase, reduction in fluctuation rate and sickdays. We may also close the talent gap through inclusion,“ lists Mike Köppe, Key Client Liaison Manager CEE at Eye-Able®.
Nevertheless, these outcomes are often hard to quantify and attribute to specific DEI actions. This may limit the willingness of some organizations to invest in DEI, especially in times of budget constraints or competing priorities. Therefore, DEI practitioners and advocates need to develop clear and consistent metrics and indicators that can demonstrate the value and effectiveness of DEI efforts.
Companies who succeed well, they typically do the annual inclusion surveys. That will give you the numbers, the data to move forward,“ suggest Kasper Jelsbech, Chief Consultant and Partner at Living Institute Denmark.